Årsmöte 22/2 kl 18.30

Kommer att hållas i klubbstugan.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare
 7. Justering av röstlängd
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse
 9. Godkännande av kassarapport
 10. Uppläsning av revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 12. Val av styrelse
 13. Bestämmande och val av övriga funktionärer (ombud,
  fogdar, valberedning och kommittéer)
 14. Revidering av stadgar
 15. Arbetskvällar, arbetsdagar och arbetsplikt
 16. Datumförslag för sjösättning och upptagning
 17. Fastställande av medlemsavgifter
 18. Inkomna motioner
 19. Information från styrelsen
 20. Mötets avslutande