nbk.nu

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Annonser

Annons
Skicka sidan Skriv ut PDF

STADGAR

för

NJUTÅNGERS BÅTKLUBB

NBK

Fastställda av Årsmöte den 6 februari 1978

Reviderade och fastställda av Årsmöte den 17 februari 2000

Reviderade och fastställda av Årsmöte 4 februari 2002

Reviderade och fastställda av Årsmötet 9 februari 2004

Reviderade och fastställda av Årsmöte 12 februari 2007

Reviderade och fastställda av Årsmötet 10 februari 2009

Reviderade och fastställda av Årsmötet 22 februari 2015

Reviderade och fastställda av Årsmötet 19 februari 2017

STADGAR FÖR NJUTÅNGERS BÅTKLUBB

§ 1.  Ändamål och uppgift

Njutångers Båtklubb´s verksamhet skall inriktas på att utveckla individen i så väl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende, främja ungdomsverksamheten samt arbeta för en bättre miljö.

 

Njutångers båtklubb har till ändamål att verksamheten skall utformas så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

 

Båtlivsverksamheten ska verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Klubben skall för genomförande av sitt program såväl själv som        genom samarbete med andra organisationer bland annat:

 

1) verka för uppnående av båtars användning och utbredning, lämpliga lagar och förordningar samt arbeta för den sunda utvecklingen av sjölivet.

 

2) verka för förbättrade hamnförhållanden för båtar, däri inbegripes klubbmedlemmarnas egen medverkan för skötsel och hyfsning av redan befintliga hamnplatser.

 

3) verka för en hänsynsfull användning av båtar.

 

4) bedriva lämplig upplysningsverksamhet, särskilt genom att sprida kännedom om allmänna bestämmelser om sjöfart och navigering.

 

5) att genom tävlingar av olika slag, föredrag och sammankomster, vilka ha till ändamål att åskådliggöra verksamheten och utvecklingen på det marina motortekniska området samt söka höja det allmänna intresset för båtars användning.

 

§ 2.  Medlemmar

 

Medlemmar är alla som sökt och vunnit inträde samt erlagt den fastställda årsavgiften. Klubben kan till ständig hedersledamot kalla därtill särskilt förtjänt person.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av Sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande Seglarförbund ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det Seglarförbund som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta Seglarförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Person som ej tillhör klubben, får endast efter styrelsens prövande deltaga i av klubben anordnade tävlingar, utflykter, sammankomster el dyl. Undantag för denna bestämmelse ges klubbmedlems anförvant eller gäst.

 

§ 3.  Medlemsavgifter

 

Hedersledamot är befriad från avgift.

 

Årsavgifterna erläggs enligt betalningsdatum på fakturan.

 

Nytt medlemskap avser tiden från avgifts erläggande och resten av kalenderåret.

De avgifter som erlägges av ny medlem efter september månad gäller förutom första året även för det närmast följande året.

 

§ 4. Övriga medlemsavgifter

 

Uppläggningsplats

Innehavare av uppläggningsplats erlägger avgift för uppläggningsplatsen. Båt som ej sjösättes skall på ägarens bekostnad flyttas in på planen.

 

Avgift för sommaruppläggning kommer att debiteras båtägaren.

 

Båtplats

Innehavare av båtplats erlägger avgift för båtplatsen.

 

Förhöjd båtplatsavgift

Medlem som tilldelats båtplats betalar, förutom båtplatsavgift, en förhöjd båtplatsavgift. Förhöjd båtplatsavgift betalas med 1/3 per år i tre år. Inbetald förhöjd båtplatsavgift återbetalas inte.

 

Medlem som betalt del av förhöjd båtplatsavgift och avsäger sig tilldelad båtplats innan betalning av förhöjd båtplatsavgift erlagts till fullo, debiteras kvarstående 2/3 eller 1/3 vid ny tilldelning av båtplats.

 

Tredjedelarnas storlek beräknas utifrån av Årsmötet fastställd förhöjd båtplatsavgift det år då ny båtplats tilldelas.

 

Reglerna angående förhöjd båtplatsavgift tillämpas inte om det endast är fråga om byte av båtplats.

 

§5.  Arbetsplikt

 

Varje båtplatsinnehavare eller innehavare av uppläggningsplats har arbetsplikt. Arbetspliktens storlek beslutas på årsmötet. Denna arbetsplikt kan arbetas av eller betalas. Befriade från denna plikt är pensionärer och långtidssjukskrivna.

 

§ 6.  Uteslutning av medlemmar / båtplatsinnehavare

 

Uteslutning på grund av ej fullgjord betalningsskyldighet

Medlem som inte inom bestämd tid fullgjort sina betalningsskyldigheter uteslutes efter 1 påminnelse.

 

Uteslutning på annan grund

Medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas. Beslut om uteslutning i dessa fall fattas av styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslutet om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsänds till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslutet om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i Riksförbundets stadgar.

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskriva avgifter.

 

­

Hantering av båtplats vid uteslutning/egen uppsägning

Vid uteslutning av medlem som har båtplats vid klubbens brygga återgår båtplatsen till klubben. Vid egen uppsägning av båtplats tillfaller den klubben.

 

§ 7.  Allmänna sammanträden

 

Allmänna sammanträden är dels ordinarie dels extra.

 

De ordinarie sammanträdena är ett, årsmöte under februari månad.

 

Allmänna sammanträden hålls i Njutånger. Kallelse till årsmötet skall översändas till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungöras genom annons i media och genom affischering. Extra sammanträde utlyses, då styrelsen så anser nödigt eller om minst tio medlemmar därom gör framställan. Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse sker i likhet med som sagts beträffande ordinarie sammanträde.

 

Vid sammanträde ledes förhandlingarna av ordf. eller av vice ordf.

 

Vid allmänt sammanträde skall fördragningslista vara tillgänglig.

 

Vid årsmötet skall förekomma:

 

1. Justering av röstlängd.

2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.

3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens   protokoll.

4. Årsberättelse

5. Revisionsberättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet.

7. Fastställande av medlemsavgifter.

8. Styrelseval.

9. Beslut över årets aktiviteter.

10. Val och bestämmande av kommittéer för året.

11. Övriga ärenden som stadgeenligt skola behandlas.

 

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.

 

Endast klubbens medlemmar äga rätt att närvara vid sammanträden, dock kan undantag härifrån göras när skäl härför anses föreligga.

 

§ 8.  Protokoll

 

Protokoll, hållet vid allmänt sammanträde, justeras så snart ske kan av de därtill utsedda justeringsmännen.

 

Protokoll från styrelse och kommittésammanträden justeras vid nästkommande sammanträde, då ej annorlunda bestämmes.

 

§ 9.  Val och rösträtt

 

Val av klubbens styrelse sker på årsmötet enligt i stadgarna angivna bestämmelser.

 

Varje medlem, som erlagt för klubbens medlemmar fastställda medlemsavgifter och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem äger rösträtt. Alla val företas genom öppen omröstning.

 

Röstning med fullmakt är tillåten, dock må ingen rösta med mer än en fullmakt. Fullmakt skall, för att vara giltig, uppvisas vid mötets början för styrelsen. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

 

Styrelsen äger rätt att vid vakans komplettera kommittéer och sig själva intill nästkommande sammanträde.

 

Avgående styrelse och samtliga funktionärer kan återväljas till sina respektive befattningar.

 

§ 10.  Styrelsen

 

Klubbens styrelse, som har sitt säte i Njutånger, består av:

 

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnfogde, tre ledamöter samt en suppleant.

 

Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas till styrelsemöten.

 

Därutöver kan ordförande i varje kommitté samt alla ombud vid behov kallas till styrelsemöten. Samtliga val görs vid årsmötet, dock ej vice ordförande vilken utses av styrelsen och konstitueras vid första sammanträdet.

 

Styrelsen äger endast rätt att fatta beslut om minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande.

 

Styrelsen tillträder omedelbart efter inval.

 

Ordförande, sekreterare, kassör, hamnfogde och ordinarie ledamöter väljes för en tid av två år.

Övriga på en tid av ett år.


 

§ 11.  Kommittéer

 

För handhavande av olika angelägenheter, skall inom klubben finnas de ständiga kommittéer varje årsmöte bestämmer.

De ständiga kommittéerna ska bestå av ordf. och det antal medlemmar mötet beslutar.

 

§ 12.  Styrelsens och kommittéernas arbetssätt och befogenheter

 

Styrelsen handhar klubbens intressen, förvaltar dess medel, verkställer nödiga utbetalningar, anordnar tävlingar och fastställer regler för dessa. Styrelsen undersöker och förbereder, själv eller genom klubbens övriga funktionärer och kommittéer, frågor som skall avgöras på allmänt sammanträde. Styrelsen sammanträder på ordf. eller i hans ställe vice ordf. kallelse och om minst tre medlemmar så fordrar skall styrelsen sammanträda

 

§ 13. Räkenskaper och revision

 

Klubbens räkenskaper sammanfaller med kalenderåret.

 

Räkenskaperna skall vara avslutade före 15 januari. Revidering av klubbens räkenskaper och granskning av klubbens värdehandlingar och protokoll sker genom revisorerna som i revisionsberättelse häröver skall yttra sig, såväl som om styrelsens verksamhet i övrigt.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:a februari. Revisorer, två till antalet, utses vid årsmötet.

 

§ 14. Ändring av grundstadgan

 

För ändring av klubbens stadgar fordras tre fjärdedelars majoritet vid årsmötet.

 

§ 15. Klubbens upplösning

 

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid årsmötet och på styrelsen väckt förslag, som minst fjorton dagar före mötet blivit medlemmarna delgivet.

 

För dylikt besluts giltighet fordras att minst hälften av klubbens medlemmar biträda detsamma.

 

I beslut om upplösning av förening skall anges att föreningens fasta egendom (byggnader, mark, bryggor), skall övergå i Backa-Snäckmors Samfällighetsförening. Avsäger sig vägföreningen denna rätt skall ovan nämnda egendom övergå i Hudiksvalls Kommuns ägo. Bankmedel och kassatillgångar skall delas lika mellan samtliga klubbmedlemmar som samma år för upplösningen betalt medlemsavgift.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande Seglarförbund.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande Seglarförbund.

Utöver dessa stadgar gäller Riksförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande Seglarförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

§ 16.  Regler för uppläggningsplats

 

Tilldelning av samtliga uppläggningsplatser utföres av hamnfogden.

Tilldelningen styrs av upprättad kölista, vilken förs och uppdateras av hamnfogden.

 

Hamnfogden har rätt att göra omflyttningar av uppläggningsplatser för att anpassa båtarnas storlek till platsen.

 

Vid uppsägning av uppläggningsplats tillfaller platsen båtklubben.

 

Innehavare av uppläggningsplats som vill byta storlek på plats har rätt att gå före upprättad kölista.

 

Uthyrning av uppläggningsplats i andra-hand får ej ske.

 

Båtskjul eller tält får ej vara uppmonterat på sommaren,

Senaste datum för rivning är 1/6.

 

Vagnar och vaggor skall vara märkta med namn och telefonnummer.

De yttersta vagnarna/vaggorna skall efter sjösättning flyttas längst in på planen, enligt direktiv från hamnfogden.

 

Båt som ej sjösättes skall på ägarens bekostnad flyttas in på planen.

Förhöjd avgift tillämpas efter första sommaren på land och påförs för varje efterföljande år båten ligger på land, enligt nedanstående exempel: Sommar avgift (SA), Förhöjd avgift (FA)

Sommarförvaring år 1

SA

Sommarförvaring år 2

SA+FA

Sommarförvaring år 3

SA+2xFA

Sommarförvaring år y

SA+(y-1)xFA


§ 17.  Regler för innehav, tilldelning och övertagande av båtplats

 

Tilldelning av samtliga båtplatser utföres av hamnfogden.

 

Hamnfogden har rätt att göra omflyttningar av båtplatser, för att anpassa båtarnas storlek till platsen och minimera efterfrågan enligt kölistan.

Vid uppsägning av båtplats, övergår den i båtklubbens ägo.

Tilldelningen styrs av upprättad kölista, vilken förs och uppdateras av hamnfogden.

 

Avsteg från kölista får dock göras i följande fall:

 

Vid försäljning av båt får säljaren själv bestämma om båtplats skall övergå i köparens ägo eller stanna i säljarens ägo. Om varken säljare eller köpare gör anspråk på platsen övergår den i båtklubbens ägo.

Innehavare av båtplats som vill byta storlek på plats har rätt att gå före upprättad kölista. Lämnad plats övergår i båtklubbens ägo.

 

Båtplats får överlåtas inom familj. Såsom familj räknas sambo, make/maka och son/dotter.

 

Båtplats får uthyras i andra-hand.

Andra-hands uthyrningen skall ovillkorligen anmälas till hamnfogden.

Person som hyr båtplats skall vara medlem i båtklubben.

Uthyrning i andra-hand får dock ske i högst 3 säsonger, därefter övergår platsen i båtklubbens ägo.

 

§ 18.  Ansvarsförsäkring

Alla medlemmar i båtklubben som nyttjar uppläggningsplats, båtplats och/eller tillfällig förtöjningsplats är skyldiga att ha aktuella båtar ansvarsförsäkrade.

 


§ 19.  Miljö

Inledning

Njutångers båtklubb har ett attraktivt läge i ett naturskönt område. Det är därför av stor vikt att klubben arbetar för ett aktivt och hållbart båtliv med stort miljöansvar.

Syfte

Miljöplanen syftar till en ökande miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och revideras enligt nya rön och lagar.

Miljöplanen fastställs av styrelsen och revideras efter behov.

Målsättning

Klubben ska i sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ska vara i linje med Svenska Båtunionens målsättning för att utveckla ett båtliv i balans med naturen.

Aktivitet

Samtliga medlemmar ska skriva under ett dokument där de bekräftar att de tagit del och förstått innehållet i miljöplanen och stadgar.

 

 

 

 

You are here: